Як стати християнином

Чи ГОТОВІ ВИ ПОВТОРИТИ ЦЮ МОЛИТВУ?

אלוהים יקר, אני מודה שחטאתי. אני יודע שאני לא יכול להציל את עצמי. תודה שמתת על הצלב על חטאי. אני מאמין כי המוות שלך היה בשבילי, ואני מקבל את הקורבן שלך בשמי. כמיטב יכולתי, עכשיו אני מעביר את כל האמון שלי מעצמי וכל דבר שאני אעשה לך. אני פותח לך את הדלת של חיי. באמונה, אני מקבל אותך כמושיע שלי ואדון. תודה לך על שסלחת על חטאי ונתת לי חיי נצח. אָמֵן.